Garantiinformasjon

Important Product Safety & Limited Warranty Information

Spacetalk Adventurer Garantikort
Modellnummer: ST2-4G-1


Produsentens begrensede garanti
Din Spacetalk-klokke og tilbehøret i esken er under garanti fra Spacetalk («Spacetalk», «vi» eller «oss») i ett år mot defekter i materialer og håndverk med start fra den originale kjøpsdatoen. Spacetalk-tilbehør som er kjøpt separat har garanti mot defekter i materialer og håndverk i seks månedere fra den originale kjøpsdatoen. Spacetalk er ikke ansvarlig for, og denne garantien gjelder ikke hvis din Spacetalk-klokke eller ditt tilbehør bli:

(a) Skadet fra bruk med produkter som ikke er solgt eller lisensiert av Spacetalk (inkludert, for eksempel, spill og tilbehør ikke produsert eller lisensiert av Spacetalk);
(b) Brukt for kommersielle formål;
(c) Åpnet, modifisert eller tuklet med, eller serienummeret er endret eller fjernet;
(d) Skadet på grunn av normal slittasje;
(e) Skadet av ekstern årsak, enten ved at du eller noen andre bruker din Spacetalk-klokke eller tilbehør, inkludert for eksempel: Ved å bli sluppet; feil bruk; misbruk, uaktsomhet; mishåndtering; skade under forsendelse, bortsatt fra fra Spacetalk eller en autorisert forhandler til deg; utsatt for væsker; oppskrapet, bulket, osv. eller viser annen kosmetisk skade; svikt i å følge instruksjoner i bruksanvisningen for Spacetalk-klokken eller tilbehøret; eller
(f) reparert av noen andre enn Spacetalk.

For å innhente service under denne garantien, referer til «Kontakt oss»-delen i dette dokumentet eller besøk våre nettsteder for den nyeste støtteinformasjonen. Tilgjengelige servicealternativer vil være avhengige av landet der servicen blir forespurt og kan være begrenset til det opprinnelige salgslandet. Samtaleavgifter og innenriks eller utenlandske forsendelsesgebyrer kan gjelde, avhengig av plassering.

Vi vil enten reparere, erstatte eller refundere produktene dine etter vårt eget skjønn, underlagt gjeldende lokal forbrukerlovgivning og forskrifter. Når du gjør et krav under denne garantien, kan du bli påkrevet å oppgi bevis på kjøpsdetaljer.


I den grad det er tillatt under lov, er alle underforståtte garantier ekskludert og rettmidlene fremlagt i denne Produsentens begrensede garanti er ditt eneste rettsmiddel i forbindelse med ditt kjøp av Spacetalk-klokken eller dens tilbehør. Spacatalk er ikke ansvarlig for noen indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader; noe tap av data, personvern, konfidensialitet eller profitt; eller noe manglende evne til å bruke din Spacetalk-klokke eller dine tilbehør i den maksimale utstrekning tillatt under lov. Disse eksklusjonene gjelder selv om Spacetalk har blitt informert om muligheten for disse skadene. Enkelte land og regioner tillater ikke eksklusjonen eller begrensningen av tilfeldige eller følgeskader, så denne begrensningen eller eksklusjonen vil kanskje ikke gjelde for deg.


For forbrukerkjøp innad i Australia
Våre varer og tjenester kommer med garantier som ikke kan ekskluderes under den australske forbrukerloven. Før større svikt i tjenesten, har du rett til:

• Å avslutte din tjenestekontrakt med oss; og

• En refusjon for den ubrukte delen eller kompensjon for dens reduserte verd

Du har også rett til å velge en refusjon eller en erstatning for større svikt i varer. Hvis en svikt i varene eller en tjeneste ikke regnes som en større svikt, har du rett til å ha svikten rettet opp innen rimelig tid. Hvis dette ikke blir gjort, har du rett til en refusjon for varene og til å avslutte kontrakten for tjenesten og innhente en refusjon for enhver ubrukt del. Du har også rett til å bli kompensert for alle andre rimelig forutsigbare tap eller skader fra en svikt i varene eller tjenesten.

For forbrukerkjøp innad i Storbritannia
Spacetalk-produsentens begrensede garanti er en frivilig produsentgaranti. Spacetalks produsentgarantifordeler er i tillegg til og ikke i stedet for, rettigheter gitt av forbrukerlov.


Under forbrukerlover i Storbritannia, har forbrukere rett til en gratis reparasjon eller erstatning, rabatt eller refusjon fra selgeren, for defekte varer eller varer som ikke samsvarer med salgskontrakten. For varer kjøpt i England eller Wales, utløper disse rettighetene seks år etter leveringen av varene og for varer kjøpt i Skottland, utløper disse rettighetene fem år etter levering av varene. Hvis en reparasjon eller erstatning ikke er mulig, eller ville påføre selgeren en uforholdsmessig byrde, eller ikke kunne utføres innen rimelig tid og uten vesentlig ubelielighet for forbrukeren, kan forbrukeren velge å enten få prisen redusert eller å trekke seg fra kontrakten ved å returnere produktet i bytte for en fullstendig refusjon. En forbruker har også rett til å returnere produktet i bytte for en fullstendig refusjon hvis de avviser varene innen 30 dager eller hvis produktet ikke samsvarer med kontrakten etter én reparasjon eller erstatning.

Generelle betingelser
For å kunne gjøre et krav under denne garantien, ved oppdagelse av en feil med produktet, må du umiddelbart slutte å bruke produktet og enten:

• Kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i «Kontakt oss»-delen, og identifisere det relevante problemet med produktet; eller

• Kontakte forhandleren (hvis dette ikke var Spacetalk) som du kjøpte produktet fra, og identifisere det relevantet problemet med produktet.

Produkter må returneres i henhold til våre retningslinjer for retur.

Returporto og eller budgebyrer er innledende ditt ansvar. Du har rett til å innhente rimelige porto- eller transportkostnader fra oss hvis produktet er bekreftet å ha et garanitproblem, ved å oppgi rimelig bevis for disse kostnadene. Du påtar deg risikoen for tap av eller skade på varene postet eller sendt til Spacetalk og eller returnert av oss til deg. Hvis det blir funnet at produktet ikke har et problem, kan du bli påkrevet å betale våre kostnader for å inspisere produktet. Vi vil gi deg et estimat for denne kostnaden før du returnerer produktet. Data kan gå tapt under reparasjonsprosessen. Det er kundens ansvar å sikre at alle personlige data er slettet før produktet returneres til Spacetalk.


Varer presentert for reparasjon kan bli erstattet av restaurerte varer av samme type heller enn å bli reparert. Restaurerte deler kan bli brukt til å reparere varer.


Bruksbetingelser
Spacetalk–smartklokker og Spacetalk-appen må aldri bare stoles på for å sikre sikkerheten, tilholdsstedet eller plasseringen av brukeren av enheten.
Vi gir ingen garantier, representasjoner eller garantier angående nøyaktigheten eller påliteligheten av stedsdata og varsler. Nøyaktigheten av plasseringen varierer fra sted til sted og må aldri bare stoles på for å identifisere brukerens plassering.


Spacetalk-smartklokker og Spacetalk-appen kan være nyttig for å identifisere hvor brukeren kan være, eller hvor de var, men en bruksbetingelse for Spacetalk og Spacetalk-appen er at du aksepterer at kartplasseringene og varslene som presenteres kan være vesentlig unøyaktige. Du må aldri stole fullstendig på informasjonen gitt av våre systemer for å forme en mening om brukerens trygghet.

Samsvarserkklæring for EU og EØS
Spacetalkwatch UK LTD erklærer herved at din Spacetalk-enhet er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU. En kopi av erklæringen om overenstemmelse for EU er tilgjengelig i nedlastningsdelen av støttenettstedet vårt på: www.spacetalkwatch.co.uk/support


UKCA-samsvarserklæring
Spacetalkwatch UK LTD erklærer herved at din Spacetalk-enhet er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i Radioutstyrsdirektivet 2017. En kopi av erklæringen om
overenstemmelse for Storbritannia er tilgjengelig i nedlastningsdelen av støttenettstedet vårt på: www.spacetalkwatch.co.uk/support


Avhendingsinformasjon for Storbritannia og EU
Symbolet nedenfor betyr at i henhold til lokale lover og forskrifter skal produktet ditt og/eller dets batteri avhendes separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet når slutten på sin livstid, ta det til et innsamlingspunkt designert av lokale myndigheter. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av produktet ditt på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturresurser og sikre at det blir resirkulert på en måte som beskytter menneskelig helse og miljøet.

Australian Regulatory Information

EMC-SAMSVAR
Enheten samsvarer med Radiokommunikasjonsmerkningsmerknaden 2008 (elektromagnetisk kompatibilitet) som endret


RADIOKOMMUNIKASJONSSAMSVAR
Enheten samsvarer med Radiokommunikasjonsenhetsmerknaden (samsvarsmerking) 2003 + A1:2007


ELEKTROMAGNETISK STRÅLINGSEKSPONERING
Enheten samsvarer med Radiokommunikasjonsmerknaden 2014 (samsvarsmerking – elektromagnetisk stråling) som endret


ELEKTRISK SIKKERHET
Referer til radiokommunikasjonssamsvar ovenfor

Health & Safety Information
DENNE MODELLEN OPPFYLLER INTERNASJONALE VEILEDNINGER FOR EKSPONERING TIL RADIOBØLGER.


Mobilenheten din er en radiosender og -mottaker. Den er designet for å ikke overstige grensene for eksponering til radiobølger anbefalt av internasjonale veiledninger. Disse veiledningene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inkluderer sikkerhetsmargineer designet for å sikre beskyttelsen av alle personer, uavhengig av alder og helse.


Veliedningene bruker en måleenhet kjent som den spesifikke absorpsjonsraten (Specific Absorption Rate) or SAR. SAR-grensen for mobile enheter foran ansikt er 2 W/kg og 4 W/kg når båret på håndleddet.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten når testet foran ansikt var 0,85 W/kg* og når båret på håndleddet 0,60 W/kg*. Da SAR blir målt ved å bruke enhetenes høyeste overføringskraft er den faktiske SAR-en på denne enheten under drift typisk under det indikert ovenfor. Dette er på grunn av automatiske endringer i strømnivået på enheten for å sikre at den kun bruker minimumsnivået påkrevd for å nå nettverket.


SAR-testing har blitt utført med enheten satt til høyeste overføringskraft og plassert i posisjoner for å simulere bruk nær kroppen med en separasjon på 10 mm og lemmer med en separasjon på 0 mm.


Verdens Helseorganisasjon har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon ikke indikerer behovet for noen spesielle forholdsregler for bruken av mobilhenheter. Ytterligere informasjon kan finnes på nettstedet til Verdens Helseorganisasjon (http://www.who.int/emf).


*Testene blir utført i samsvar med internasjonale veiledninger for testing. Varsomhet må vises i nærheten av personlige medisinske enheter, så som pacemakere og høreapparater.

FLY
Slå av din trådløse enhet når du blir instruert om å gjøre dette av flyplass- eller flyselskapsbetjening.

SYKEHUS
Mobiltelefoner bør slås av når du blir bedt om å gjøre dette på sykehus, klinikker eller helseomsorgsanlegg. Disse kravene er designet for å forhindre mulig forstyrrelse av sensitivt medisinsk utstyr.

BENSINSTASJONER
Adlyd alle skilt med henhold til bruken av trådløse enheter eller annet radioutstyr på plasseringer med brennbart materiale og kjemikalier. Slå av din trådløse enhet når du blir instruert om å gjøre dette av autorisert betjening.

FORSTYRRELSE
Varsomhet må vises ved bruk av telefonen i nærheten av personlige medisinske enheter, så som pacemakere og høreapparater.

For pacemakere:
Pacemakerprodusenter anbefaler at en minimumsavstand på 15 cm skal opprettholdes mellom en mobiltelefon og en pacemaker for å unngå potensiell forstyrrelse av pacemakeren. For å oppnå dette, bruk telefonen på motsatt øre av der pacemakeren din er, og ikke bær den i en brystlomme.

For høreapparater:
Enkelte digitale trådløse telefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I tilfelle av slik forstyrrelse, vil du muligens rådføre deg med produsenten av høreapparatet ditt for å diskutere alternativer.

For andre medisinske enheter:
Rådfør deg med legen din og enhetsprodusenten for å bestemme hvorvidt driften av telefonen din kan forstyrre driften av din medisinske enhet.


For ytterligere assistanse, skan QR-koden vår for å besøke nettstedet vårt eller kontakt kundestøtte.

  • EN To read the Quick Start Guide and Warranty Card in your language, please visit www.spacetalkwatch.com/support
  • DA Besøg venligst www.spacetalkwatch.com/support for at læse Hurtigstartguiden og Garantikortet på dit sprog
  • ES Para leer la Guía de inicio rápido y la Tarjeta de garantía en tu idioma, visita www.spacetalkwatch.com/support
  • FI Jos haluat lukea pika-aloitusoppaan ja takuukortin omalla kielelläsi, osoitteessa www.spacetalkwatch.com/support
  • FR Pour lire le Guide de démarrage rapide et la Carte de garantie dans votre langue, veuillez consulter www.spacetalkwatch.com/support
  • NO For å lese Hurtigstartsguiden og Garantikortet på ditt språk, vennligst besøk www.spacetalkwatch.com/support
  • SV Besök gärna www.spacetalkwatch.com/support för att läsa snabbstartguiden och garantikortet på ditt språk


© 2022 Spacetalk Pty Ltd ST2-4G-1_WC_1.6