SPACETALK Integritetspolicy

Updated: 22 April 2021

Vi är Spacetalk Holdings Pty Ltd (Spacetalk) samt dess brittiska dotterbolag SPACETALKWATCH UK Ltd (STW). Vi säljer Spacetalk Watch och tillhörande tjänster direkt eller indirekt via återförsäljare och distributörer i Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och i hela EU. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, avslöjar och skyddar information som gäller våra tjänster till Spacetalk Watch-användare, ägare och besökare på våra webbplatser www.spacetalkwatch.com och www.spacetalkwatch.co.uk och användare av vår tillhörande mobilapp och programvaruapplikation Spacetalk-appen. När du använder våra produkter och tjänster förstår vi att du litar på oss när det gäller dina uppgifter – vi har åtagit oss att upprätthålla det förtroendet. Det börjar med att vi hjälper dig att förstå vår integritetspraxis och dina val när det gäller denna information, inklusive för Spacetalk Watch-användare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), för användare i Storbritannien, UK-GDPR och för användare i Australien, i enlighet med Privacy Act 1988 (Cth) (Australiens Privacy Act) där tillämpligt.

Inget är viktigare för oss än våra kunders säkerhet och integritet. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att uppgifter som vi har i vår ägo eller kontroll hålls säkra och inte missbrukas. Att göra våra kunder medvetna om vår integritetspolicy är en del av vårt åtagande att ge dig bästa möjliga service, så ta dig en stund för att läsa följande policy och ta reda på hur vi hanterar personuppgifter.

Personer som har föräldra-, vårdnadshavaransvar eller annat juridiskt ansvar är ansvariga för att överväga integriteten för klockbäraren eller den person som de har hand om och ge de samtycken som önskas för personen.

Vi upprätthåller och granskar regelbundet denna integritetspolicy och vidtar rimliga åtgärder för att följa Australiens Privacy Act, UK-GDPR, GDPR och annan EU-lagstiftning om integritet, allt i den mån det är tillämpligt och så långt det rimligen är möjligt ur en praktisk synvinkel, med tanke på omständigheterna kring förvaltningen av vår verksamhet. För att säkerställa att dina personuppgifter förblir konfidentiella delger vi denna sekretesspolicy till alla våra anställda och gör denna sekretesspolicy lättillgänglig för alla kunder, klienter och tjänsteleverantörer.

Observera att ord och fraser i kursiv stil i denna integritetspolicy har den betydelse de har i Australiens Privacy Act och/eller GDPR samt UK-GDPR.

SPACETALKS SYSTEM

Spacetalk™ App och Spacetalk™ ägs till fullo av Spacetalk Holdings Pty Ltd och denna verksamhet är ett helägt dotterbolag till Spacetalk Limited, ett publikt bolag som är noterat på den australiska börsen (ASX företagskod: SPA) ABN 93 091 351 530. I denna och relaterade policyer är STW och Spacetalk gemensamt personuppgiftsansvariga.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, INNEHAR OCH ANVÄNDER

Vi samlar endast in personuppgifter från dig om det är rimligt nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig. Vi kommer endast att samla in personuppgifter för de ändamål som vi informerade dig om att vi samlar in dem för, eller för ett relaterat ändamål som rimligen kan förväntas, eller på annat sätt med ditt tillstånd.

Personuppgifter som vi kan samla in och lagra omfattar:

 1. Personlig information: förnamn, efternamn, födelsedatum, kön, användarnamn eller liknande identifierare och titel
 2. Kontaktuppgifter: faktureringsadress, e-postadress och telefonnummer
 3. Kontaktuppgifter från tredje part: namn (eller smeknamn), telefonnummer och foto (valfritt)
 4. Finansiella uppgifter: uppgifter om betalkort
 5. Transaktionsuppgifter: uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster som du har köpt från oss
 6. Enhetsdata: Telefonnummer, IMSI, enhets-ID, nätverksinformation, loggar över förfrågningar och chathanteringar
 7. Profiluppgifter: användarnamn, lösenord, pinnummer och preferenser
 8. Platsuppgifter: Geografiska platsuppgifter och parametrar för säkra zoner (Med vissa av våra produkter, t.ex. Spacetalk™, samlar vi in den geografiska platsen för en smartphone eller smartwatch. Dessa uppgifter kan användas för att lokalisera bäraren av enheten. Lokaliseringsuppgifter samlas in enbart i syfte att hjälpa föräldrar och vårdgivare att fastställa var bäraren av enheten befinner sig, med den personens uttryckliga eller underförstådda samtycke. Tjänsterna hanterar lokalisering – så för att kunna fungera måste tjänsterna känna till din plats. När du öppnar och använder/interagerar med våra tjänster på en mobil enhet, klocka eller går till en av våra webbplatser använder vi platsinformationen från din mobil, klocka eller annan spårningsenhet för att anpassa tjänsteupplevelsen till din aktuella plats (vi visar din plats). Tjänsterna kan också använda din mobila enhets bakgrundslokalisering för att tillhandahålla tjänsterna. Om du har bakgrundslokalisering aktiverad kommer tjänsterna från tid till annan att informera oss om din enhets lokalisering även om du inte direkt interagerar med tjänsterna. Hur vi samlar in dessa uppgifter beskrivs närmare nedan. När vi samlar in användardata i en tjänst kommer vi att följa relevanta krav från Apple App Store och Google Play Store.)
 9. Hälsoinformation (känslig information): vikt, genomsnittlig aktivitetsnivå, rörelse/fysisk förmåga, medicinska tillstånd, medicinering/recept.
 10. Vi kommer endast att samla in känslig information om dig om det anses vara rimligt nödvändigt för oss att samla in sådan information för att vi ska kunna utföra våra funktioner eller aktiviteter och du samtycker, eller om insamlingen krävs enligt lag eller om ett annat undantag enligt GDPR, UK-GDPR eller Australiens Privacy Act är tillämpligt.

HVORDAN VI INNHENTER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi samlar i allmänhet in ovanstående personuppgifter direkt från dig. Vi samlar in personuppgifter från dig på olika sätt, t.ex. när du kommunicerar med oss, när du fyller i en ansökan, ett formulär eller en enkät, om du ansöker om ett jobb hos oss, om vi tillhandahåller en produkt eller tjänst till dig eller när du deltar i någon av våra aktiviteter. Vi kan också komma att behålla alla meddelanden som du skickar via tjänsten. Vi kan också behålla fallrapportering (tid och hastighet för fallhändelser). Vi använder den här informationen för att driva, underhålla och tillhandahålla dig tjänstens egenskaper och funktionalitet. Vi kan också använda den här informationen för att brevväxla med dig och för att ta itu med eventuella frågor som du tar upp om tjänsterna.

Vi kan också samla in data och personlig information om enskilda personer från tredje part och automatiskt, bland annat genom webbservers och lokaliseringsdata (enligt vad som anges närmare nedan):

Webbplatsservrar: När du går in på vår webbplats och våra onlinetjänster insamlas de webbserveruppgifter som anges ovan. Vi informerar Google Analytics om att demografi och intresseuppgifter kan användas för att utveckla specifika erbjudanden eller reklam från tid till annan.

Platsdata: vi kan samla in data på olika sätt, bland annat:

 • Global Positioning System (GPS);
 • Närliggande Wi-Fi-nätverk;
 • Triangulering av mobiltelefontorn;
 • Närfältskommunikation;/li>
 • RFID.

Vi skickar platsen för bärarens enhet till våra servrar när du kopplar enheten till ett användarkonto i Spacetalk-appen och ger enheten åtkomst till lokaliseringstjänster. När det gäller lokalisering tar vi användarnas integritet på allvar.

Observera att vi lagrar eller överför faktiska lokaliseringsuppgifter utanför från själva enheten på våra servrar, och den grad av noggrannhet som lokaliseringsuppgifterna lagras är densamma som den som finns tillgänglig för innehavaren av föräldraansvaret via Spacetalk-appen.

COOKIES PÅ WEBBPLATSER

När du använder och får tillgång till våra webbplatser kan vi placera ett antal cookies-filer i din webbläsare. Vi använder cookies för att hjälpa oss att känna igen dig, förbättra din upplevelse, öka säkerheten och mäta användningen av våra tjänster. Vi kan också använda cookies för att säkerställa att innehållet från våra webbplatser presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator eller mobila enhet och för att möjliggöra vissa funktioner i tjänsten, till exempel för att möjliggöra reklamleverans.

I vår cookiespolicy beskrivs de typer av cookies som vi använder för att driva vår tjänst och dina alternativ när det gäller cookies. Vår aktuella cookiespolicy kan ses och laddas ner från vår webbplats www.spacetalkwatch.com.

Om du har frågor om hur du kan välja bort insamling av cookies och andra spårnings-/registreringsverktyg kan du kontakta oss direkt på privacy@spacetalkwatch.com.

DE SYFTEN FÖR VILKA VI SAMLAR IN, INNEHAR, ANVÄNDER OCH AVSLÖJAR PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter som rimligen är nödvändiga för en eller flera av våra funktioner enligt ovan, bland annat för att:

 • upprätthålla dina konto- och kontaktuppgifter;
 • låta dig ladda ner och köpa våra produkter och tjänster;
 • hantera transaktioner och slutanvändarrelaterad information, inklusive bekräftelser och fakturor;
 • kommunicera med dig;
 • ge dig tillgång till skyddade områden på webbplatsen;
 • kontrollera att uppgifterna är riktiga och fullständiga;
 • förbättra kvaliteten på våra tjänster och utveckla nya tjänster;
 • hjälpa våra tjänster att leverera mer användbart och anpassat innehåll, t.ex. lokaliseringsspårning och belöningsprogram för barn;
 • hålla dig informerad om programuppdateringar, tekniska uppdateringar, säkerhetsvarningar samt support- och administrativa meddelanden;
 • skicka marknadsföringskommunikation till dig;
 • genomföra undersökningar för att fastställa användning och tillfredsställelse;
 • upptäcka, utreda och förhindra potentiellt olagliga handlingar och försummelser, eller handlingar och försummelser som kan bryta mot vår integritetspolicy eller någon annan policy;
 • uppfylla våra rättsliga skyldigheter;
 • kombinera eller sammanställa dina personuppgifter med uppgifter som vi samlar in från tredje part och använda dem för de ändamål som anges i denna integritetspolicy;
 • skydda en persons rättigheter, egendom eller säkerhet;
 • kreditupplysningsändamål, och
 • alla andra ändamål som anges i denna integritetspolicy eller annan policy.

Vi kommer inte att använda eller avslöja dessa uppgifter för ett sekundärt ändamål såvida du inte samtycker till att vi gör det, eller om vi under de aktuella omständigheterna anser att du rimligen kan förvänta dig att vi använder eller avslöjar uppgifterna för ett sekundärt ändamål och att det sekundära ändamålet är relaterat till det primära ändamålet.

Om vi har känsliga uppgifter om dig kommer vi endast att avslöja eller använda dessa uppgifter med ditt samtycke eller om användningen eller avslöjandet är direkt relaterat till det primära syftet.

Observera att vi även kommer att använda eller avslöja dina personuppgifter eller känsliga uppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller ett domstolsbeslut; eller om vi rimligen anser att användningen eller avslöjandet av uppgifterna är rimligt nödvändigt för en verkställighetsrelaterad verksamhet eller på uppdrag av ett verkställighetsorgan. I sådant fall vi kommer att göra en skriftlig anteckning om användningen eller avslöjandet eller om ett annat undantag gäller enligt Australiens Privacy Act, UK-GDPR, GDPR eller relevant EU-lagstiftning om integritet.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR (för användare inom EES)

För användare inom EES kommer vi endast att använda och behandla dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du har gett ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke du gett oss genom att kontakta oss.
 • Om vi behöver uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet.
 • När vi behöver fullgöra det avtal som vi är på väg att ingå eller har ingått med dig.
 • När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen. Beroende på situationen kan du återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@spacetalkwatch.com. Om vi använder dina uppgifter på grund av ett legitimt intresse har du rätt att invända mot denna användning, men om du gör det kan det innebära att det inte är möjligt för dig att fortsätta använda tjänsterna.

ANONYMITET OCH PSEUDONYMITET

Spacetalk kommer att tillåta sina kunder att handla med företaget anonymt eller genom att använda en pseudonym, när så är rimligt och praktiskt genomförbart. Detta kommer dock inte att vara möjligt om Spacetalk enligt lag eller annat instrument är skyldigt eller auktoriserat att hantera kunder som har identifierats på lämpligt sätt, eller om det är ogenomförbart för oss att hantera personer som inte har identifierat sig själva eller som föredrar att använda en pseudonym.

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Eftersom Spacetalk och STW är en del av en global verksamhet och företagsgrupp kan information delas med andra relaterade affärsenheter runt om i världen. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och endast lämnas ut vid behov.

Uppgifter kommer att skyddas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kommer inte att hyra ut eller sälja din information till tredje part utanför Spacetalk och dess koncernbolag (inklusive moderbolag, dotterbolag och anslutna företag) utan ditt samtycke, med undantag för vad som anges i detta avsnitt:

Vi samarbetar med andra företag som hjälper oss att tillhandahålla våra system och tjänster till våra kunder, och vi kan lämna uppgifter till dessa företag i syfte att tillhandahålla tjänster och produkter till dig och för att underlätta våra intressen enligt ovan. Dessa tjänsteleverantörer kommer endast att få tillgång till dina uppgifter i den utsträckning som är rimligt nödvändig för det syfte som vi har anlitat tjänsteleverantören, och vi kommer att kräva att dessa tredje parter följer våra standarder och alla tillämpliga lagar.

För att vi ska kunna ge dig information om våra produkter och tjänster kan vi lämna ut dina personuppgifter till kreditupplysningsföretag och andra tredje parter. De uppgifter som vi kan komma att lämna ut för kreditupplysningsändamål omfattar bland annat följande:

 • att du har ansökt om kredit och hur mycket;
 • att vi är en kreditgivare till dig; och
 • betalningar som är försenade och för vilka inkassoåtgärder har inletts.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att:

 • få en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag som innehåller personuppgifter om dig i samband med en kommersiell kredit som tillhandahålls av oss;
 • få en rapport som innehåller information om din kommersiella verksamhet eller kommersiella kreditvärdighet från ett företag som tillhandahåller information om en persons kommersiella kreditvärdighet; och
 • få en rapport från ett kreditupplysningsföretag och annan information i samband med din kommersiella kreditverksamhet.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part som du uttryckligen ber oss skicka personuppgifterna till, eller till tredje part som du samtycker till att vi delar dina personuppgifter med.

HANTERING AV OÖNSKADE PERSONUPPGIFTER

Om vi råkar få personuppgifter om dig från en annan källa än du, eller om det är uppgifter som du har tillhandahållit som vi inte har begärt, åtar vi oss att inom en rimlig tidsperiod avgöra om vi kunde ha begärt sådana personuppgifter i enlighet med Australiens Privacy Act, UK-GDPR eller GDPR och hantera den oönskade informationen i enlighet med detta.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att veta var dina personuppgifter lagras.

Individer i Storbritannien

Alla dina personuppgifter lagras i Storbritannien: De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i säkra informationstekniska system i Storbritannien.

Individer i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Alla dina personuppgifter lagras i Storbritannien: De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i säkra informationstekniska system i Storbritannien.

Individer i Australien och/eller Nya Zeeland

Alla dina personuppgifter lagras i Australien: De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i säkra informationstekniska system i Australien.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi är verksamma på global nivå – därför är internationell överföring av uppgifter en viktig del av vår affärsverksamhet, till exempel kan vi lagra och behandla personuppgifter i en molntjänst som finns utanför EU eller Australien i alla länder där vi eller våra samarbetspartners lagrar sina uppgifter.

Individer i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Storbritannien

För att tillhandahålla kundsupport eller för att felsöka problem kan vi ge tillfällig åtkomst till våra system till leverantörer eller personer utanför Europa och Storbritannien.

Om vi ger åtkomst till våra system kommer det att ske i enlighet med de europeiska dataskyddsreglerna, nämligen GDPR och UK-GDPR, och våra leverantörer är också skyldiga att följa dessa regler.

Vi har en rigorös urvalsprocess och arbetar endast med dotterbolag och tjänsteleverantörer som erbjuder samma säkerhets- och dataskyddsnivå som vi gör. Vi ser till att ha ett kontrakt undertecknat med varje tredje part som garanterar deras konfidentialitet och engagemang för att förvara dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar.

Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter utomlands, till exempel om vi får en rättslig eller regulatorisk begäran från ett utländskt brottsbekämpande organ. Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att se till att alla internationella överföringar av uppgifter hanteras noggrant för att skydda dina rättigheter och intressen, och vi överför endast dina personuppgifter med hjälp av kryptering och pseudonymisering.

Du har rätt att begära mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört enligt ovan. Kontakta oss enligt nedanstående uppgifter om du vill ha mer information.

ANTAGANDE, ANVÄNDNING ELLER UTLÄMNANDE AV MYNDIGHETSRELATERADE IDENTIFIERARE

Som allmän praxis samlar vi inte in eller använder myndighetsrelaterade identifierare. Under alla omständigheter kommer vi inte att använda eller avslöja en myndighetsrelaterad identifierare såvida det inte är rimligen nödvändigt för en verkställighetsrelaterad verksamhet av eller på uppdrag av ett verkställande organ. Vi kan också använda eller avslöja en myndighetsrelaterad identifierare som är relaterad till dig om vi får eller måste göra det enligt lag eller förordning.

Vi vidtar alla åtgärder som är rimliga med hänsyn till omständigheterna för att se till att de personuppgifter som vi samlar in från dig är korrekta, aktuella och fullständiga. När vi samlar in uppgifter direkt från dig förlitar vi oss på att du lämnar korrekta uppgifter och vi kanske inte anser att ytterligare åtgärder krävs. Vi kommer också att se till att alla åtgärder som är rimliga under omständigheterna för att säkerställa att de personuppgifter som vi använder eller lämnar ut är korrekta, aktuella, fullständiga och relevanta när de betraktas i förhållande till det syfte för vilket vi använder eller lämnar ut uppgifterna.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk, störningar, förlust, obehörig åtkomst, ändring och olagligt avslöjande. Personuppgifter som inte längre behövs kommer att raderas eller anonymiseras.

Hur du kan skydda dina uppgifter

Vi uppmanar kunderna att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda sina personuppgifter och klockans användardata genom att byta lösenord ofta, använda en kombination av bokstäver och siffror och se till att en säker webbläsare och internetanslutning används.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi skyddar uppgifternas säkerhet med fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden. Vi använder branschens bästa praxis för kryptering i alla våra tjänster, inklusive enheter, applikationer, webbplatser och kommunikation

Alla uppgifter lagras och behandlas i infrastrukturbegränsade centraler. Miljön använder sig av toppmoderna system för nätverkssäkerhet, elektronisk övervakning, fysisk säkerhet och åtkomstkontroll med flera faktorer för att skydda kundernas uppgifter. Datacentralerna är bemannade dygnet runt av utbildade säkerhetsteam.

Nätverkssäkerhet

Vi använder specialbyggda, integrerade säkerhetsapparater och -system för brandväggar och virtuella privata nätverk (VPN) som garanterar högsta möjliga skyddsnivå.

Polisiära bakgrundskontroller

Ett villkor för anställning av alla våra anställda, konsulter, entreprenörer och underentreprenörer, leverantörer av kommunikationstjänster och rådgivare är att de framgångsrikt genomgår polisiära bakgrundskontroller för eventuella tidigare barnsäkerhets- och/eller sexualbrott. Alla barnsäkerhetsbrott eller relaterade brott leder till att vi omedelbart avslutar vår relation med den personen eller organisationen.

ANMÄLNINGSPLIKTIGT PERSONUPPGIFTSBROTT

I händelse av ett personuppgiftsbrott och om vi är skyldiga att följa bestämmelserna om anmälan av kvalificerade dataincidenter enligt Australiens Privacy Act, GDPR och/eller andra förordningar eller lagar, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa den misstänkta eller kända incidenten där det är möjligt och följa rutinen som anges nedan i denna klausul.

Vi kommer att vidta omedelbara åtgärder för att om möjligt begränsa ytterligare åtkomst eller spridning. Om vi har rimliga skäl att misstänka att dataintrånget sannolikt kommer att leda till allvarlig skada för de berörda personerna, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att en bedömning genomförs inom 30 dagar efter intrånget eller tidigare om möjligt.

Vid ett personuppgiftsbrott inom EES kommer vi utan dröjsmål och, om möjligt, senast 72 timmar efter att vi fått kännedom om den, att anmäla personuppgiftsbrottet till ICO i enlighet med Data Protection Act 2018, UK-GDPR och GDPR.

Om vi rimligen bedömer att det är osannolikt att dataintrånget kommer att leda till allvarlig skada för någon av de berörda individerna eller om de avhjälpande åtgärder som vi vidtar lyckas göra allvarlig skada osannolik, kommer inget meddelande eller uttalande att göras.

Om vi efter en bedömning och eventuella avhjälpande åtgärder (om tillämpligt) fortfarande har rimliga skäl att tro att allvarlig skada är sannolik, kommer vi så snart som möjligt att lämna ett uttalande till var och en av de personer vars uppgifter har utsatts för brott eller som är i riskzonen. Utlåtandet kommer att innehålla uppgifter om intrånget och rekommendationer om vilka åtgärder varje enskild person bör vidta. Vi kommer också att ge en kopia av uttalandet till den tillämpliga tillsynsmyndigheten (för användare inom EES).

Vi kommer sedan att granska händelsen och vidta åtgärder för att förhindra framtida intrång.

DIN RÄTT TILL ÅTKOMST TILL OCH RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER

Lagstiftningen i vissa länder ger särskilda rättigheter när det gäller personuppgifter. Användare i dessa jurisdiktioner kan ha rätt till: 

 • begära en kopia av din information;
 • begära att vi korrigerar felaktigheter i din information;
 • begära att din information raderas eller att vi begränsar tillgången till den;
 • begära en strukturerad elektronisk version av din information, och
 • invända mot vår användning av din information;

Om du vill göra en begäran om dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande adress privacy@spacetalkwatch.com.

Under vissa omständigheter kan det hända att vi inte kan uppfylla en begäran som du gör med avseende på dina personuppgifter. Vi kanske till exempel inte kan tillhandahålla en kopia av dina uppgifter om det strider mot en annan användares rättigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla viss information som du ber oss att radera av olika skäl, till exempel om det finns ett lagstadgat krav på att göra det. I vissa fall kan du ha delat din information med tredje part, till exempel genom att publicera en design på en tredje parts webbplats. I så fall kan vi inte radera informationen och du måste kontakta den tredje parten direkt.

Om vi inte kan lösa din begäran, eller om du är orolig för ett potentiellt intrång, kan du ha rätt att rapportera problemet eller lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion.

Du kan ha särskilda rättigheter i förhållande till din information beroende på var du bor.

BARNS INTEGRITET

Vissa av våra produkter är avsedda för barnsäkerhet och för att hjälpa vårdnadshavare och personer med föräldraansvar att övervaka och skydda sina barns säkerhet. Vi begär inte medvetet personuppgifter från barn och tjänsterna erbjuds inte till barn.

INTEGRITET – FÖRFRÅGNINGAR, KLAGOMÅL OCH ÖVERTRÄDELSER

Förfrågningar om denna integritetspolicy eller de personuppgifter som vi kan ha om dig ska ställas till vår kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns nedan.

Om du tror att dina personuppgifter som vi innehar kan ha äventyrats på något sätt eller om du har andra klagomål eller frågor som rör integritet, bör du också ta upp frågan med en representant från vår kundtjänst så snart som möjligt.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina klagomål utreds och ett formellt svar kommer att ges till dig inom en rimlig tid, med hänsyn till omständigheterna kring dina klagomål. Om det till följd av utredningen fastställs att avhjälpande åtgärder krävs kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att rätta till situationen och informera dig om detta, återigen inom en rimlig tid med hänsyn till omständigheterna.

Om vi inte reder ut din förfrågan, din oro eller ditt klagomål till din belåtenhet eller om du behöver ytterligare information om integritetsfrågor, vänligen kontakta den tillämpliga tillsynsmyndigheten, vars kontaktuppgifter finns nedan.

Office of the Australian information Commission (Aust)

Telefon 1300 363 992
E-post enquiries@oaic.gov.au
Kontoradresse Level 3, 175 Pitt Street, Sydney NSW 2000
Postadresse GPO Box 5218, Sydney 2001
Webbplats www.oaic.gov.au

 

Information Commissioner’s Office (UK)

Telefon +44 (0) 303 123 1113
E-post casework@ico.org.uk
Kontoradresse Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow SK9 5AF
Webbplats www.ico.org.uk

 

KONTAKTA Spacetalk Holdings Pty Ltd

Webbplats
Telefon +61 (0) 8 8104 9588
E-post

privacy@spacetalkwatch.com

support@spacetalkwatch.com

Kontoradresse 154 Fullarton Road, Rose Park SA 5067, Australia
Postadresse Som ovan
www.spacetalkwatch.com

 

KONTAKTA SPACETALKWATCH UK LTD

för individer i Storbritannien

Telefon +44 (0) 208 0175868
E-post

privacy@spacetalkwatch.co.uk

Webbplats www.spacetalkwatch.co.uk
Kontoradresse

Office 9, Business First

Burnbrae Road, Linwood Industrial Estate

Paisely PA3 3FP

Postadresse Som ovan
Webbplats www.spacetalkwatch.co.uk

 

KONTAKT MED SPACETALKWATCH UK LTD

för individer inom EU och EES

E-post datarequest@datarep.com.au skriv ‘SpacetalkWatch UK Ltd’ i ämnesraden.
Online webbformulär www.datarep.com/data-request
Postadresse Mejla din fråga till DataRep till den lämpligaste adressen.

 

Obs! när du mejlar en förfrågan ska du märka ditt brev ”DataRep” och inte ”SpacetalkWatchUK Ltd” annars kan det hända att din förfrågan inte når oss.

 

Land

Adress

Østerrike

DataRep, City Tower, Brückenkopfgasse 1/6. Stock, Graz, 8020, Østerrike

Belgien

DataRep, Place de L'Université 16, Louvain-La-Neuve, Waals Brabant, 1348, Belgien

Bulgarien

DataRep, 132 Mimi Balkanska Str., Sofia, 1540, Bulgarien

Kroatien

DataRep, Ground & 9th Floor, Hoto Tower, Savska cesta 32, Zagreb, 10000, Kroatien

Cypern

DataRep, Victory House, 205 Archbishop Makarios Avenue, Limassol, 3030, Cypern

Tjeckien

DataRep, IQ Ostrava Ground floor, 28. rijna 3346/91, Ostrava-mesto, Moravska, Ostrava, Tjeckien

Danmark

DataRep, Lautruphøj 1-3, Ballerup, 2750, Danmark

Estland

DataRep, 2nd Floor, Tornimae 5, Tallinn, 10145, Estland

Finland

DataRep, Luna House, 5.krs, Mannerheimintie 12 B, Helsinki, 00100, Finland

Frankrike

DataRep, 72 rue de Lessard, Rouen, 76100, Frankrike

Tyskland

DataRep, 3rd and 4th floor, Altmarkt 10 B/D, Dresden, 01067, Tyskland

Grekland

DataRep, 24 Lagoumitzi str, Athens, 17671, Grekland

Ungern

DataRep, President Centre, Kálmán Imre utca 1, Budapest, 1054, Ungern

Island

DataRep, Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, Island

Irland

DataRep, The Cube, Monahan Road, Cork, T12 H1XY, Republic of Irland

Italien

DataRep, Viale Gioerfio Ribotta 11, Piano 1, Rome, Lazio, 00144, Italien

Lettland

DataRep, 4th & 5th floors, 14 Terbatas Street, Riga, LV-1011, Lettland

Liechtenstein

DataRep, City Tower, Brückenkopfgasse 1/6. Stock, Graz, 8020, Itävalta

Litauen

DataRep, 44A Gedimino Avenue, 01110 Vilnius, Litauen

Luxemburg

DataRep, BPM 335368, Banzelt 4 A, 6921, Roodt-sur-Syre, Luxemburg

Malta

DataRep, Tower Business Centre, 2nd floor, Tower Street, Swatar, BKR4013, Malta

Nederländerna

DataRep, Cuserstraat 93, Floor 2 and 3, Amsterdam, 1081 CN, Nederländerna

Norge

DataRep, C.J. Hambros Plass 2c, Oslo, 0164, Norge

Polen

DataRep, Budynek Fronton ul Kamienna 21, Krakow, 31-403, Polen

Portugal

DataRep, Torre de Monsanto, Rua Afonso Praça 30, 7th floor, Algès, Lissabon, 1495-061, Portugal

Rumänien

DataRep, 15 Piaţa Charles de Gaulle, nr. 1-T, Bucureşti, Sectorul 1, 011857, Rumänien

Slovakien

DataRep, Apollo Business Centre II, Block E / 9th floor, 4D Prievozska, Bratislava, 821 09, Slovakien

Slovenien

DataRep, Trg. Republike 3, Floor 3, Ljubljana, 1000, Slovenien

Spanien

DataRep, Calle de Manzanares 4, Madrid, 28005, Spanien

Sverige

DataRep, S:t Johannesgatan 2, 4th floor, Malmo, SE - 211 46, Sverige