Garanti-information

Important Product Safety & Limited Warranty Information

Spacetalk Adventurer Garantikort
Modellnummer: ST2-4G-1


Tillverkarens begränsade garanti
Din Spacetalk-klocka och de medföljande tillbehören garanteras av Spacetalk (”Spacetalk”, ”vi” eller ”oss”) i ett år mot material- och tillverkningsfel från och med det ursprungliga inköpsdatumet. Spacetalk-tillbehör som köps separat garanteras mot material- och tillverkningsfel i sex månader från det ursprungliga inköpsdatumet. Spacetalk har inget ansvar och denna garanti gäller inte om din Spacetalk-klocka eller tillbehör är:

(a) Skadad av användning med produkter som inte säljs eller licensieras av Spacetalk (inklusive till exempel spel och tillbehör som inte tillverkas eller licensieras av Spacetalk);
(b) Används för kommersiella ändamål;
(c) Öppnats, modifierats eller manipulerats, eller om dess serienummer ändrats eller avlägsnats;
(d) Skadad på grund av normalt slitage;
(e) Skadad av någon extern orsak, oavsett om det är du eller någon annan som använder din Spacetalk-klocka eller ditt tillbehör, inklusive till exempel: Genom att tappas; missbruk, försummelse eller olycka; felaktig hantering; skada under transporten, utom från Spacetalk eller en auktoriserad återförsäljare till dig; utsatt för vätska; repad, bucklig etc. eller uppvisar andra kosmetiska skador; Underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen för Spacetalk-klockan eller tillbehöret; eller
(f) Repareras av någon annan än Spacetalk.

För att få service enligt denna garanti, se avsnittet ”Kontakta oss” i det här dokumentet eller besök våra webbplatser för den senaste supportinformationen. Tillgängliga servicealternativ beror på det land där servicen begärs och kan vara begränsade till det ursprungliga försäljningslandet. Samtalskostnader och inrikes eller internationella fraktkostnader kan tillkomma beroende på plats.

Vi kommer antingen att reparera, ersätta eller återbetala dina produkter enligt vårt eget gottfinnande, med förbehåll för tillämpliga lokala konsumentlagar och förordningar. När du gör ett anspråk enligt denna garanti kan det krävas att du lämnar in uppgifter om inköpsbevis.


I den utsträckning som lagen tillåter är alla underförstådda garantier uteslutna och de rättsmedel som anges i denna tillverkarens begränsade garanti är ditt enda rättsmedel i samband med ditt köp av Spacetalk-klockan eller dess tillbehör. Spacetalk ansvarar inte för indirekta, indirekta, särskilda skador eller följdskador, förlust av data, sekretess, konfidentialitet eller vinst, eller oförmåga att använda din Spacetalk-klocka eller tillbehör i den utsträckning som lagen tillåter. Dessa undantag gäller även om Spacetalk har informerats om möjligheten av dessa skadestånd. Vissa länder och regioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av indirekta skador eller följdskador, så denna begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig.


För konsumentköp i Australien
Våra varor och tjänster har garantier som inte kan uteslutas enligt Australiens konsumentlag. Vid större fel i tjänsten har du rätt till:

• att säga upp ditt serviceavtal med oss, och

• återbetalning av den outnyttjade delen eller ersättning för dess minskade värde.

Du har också rätt att välja återbetalning eller ersättning vid större fel på varorna. Om ett fel i varorna eller tjänsten inte utgör ett större fel har du rätt att få felet avhjälpt inom rimlig tid. Om detta inte görs har du rätt till återbetalning av varorna och till att säga upp avtalet om tjänsten och erhålla återbetalning av den oanvända delen. Du har också rätt till ersättning för alla andra rimligen förutsebara förluster eller skador till följd av fel på varorna eller tjänsten.

För konsumentköp inom Storbritannien
Spacetalks begränsade tillverkargaranti är en frivillig tillverkargaranti. Spacetalk-tillverkarens garantiförmåner är ett tillägg till och inte en ersättning av de rättigheter som ges i konsumentlagstiftningen.


Enligt konsumentlagstiftningen i Storbritannien har konsumenter rätt till gratis reparation eller utbyte, rabatt eller återbetalning av säljaren för defekta varor eller varor som inte överensstämmer med köpeavtalet. För varor som köpts i England eller Wales upphör dessa rättigheter sex år efter leverans av varorna och för varor som köpts i Skottland upphör dessa rättigheter fem år efter leverans av varorna. Om en reparation eller ett utbyte inte är möjligt, eller om det skulle innebära en oproportionerligt stor börda för säljaren, eller om det inte kan utföras inom rimlig tid och utan betydande olägenhet för konsumenten, kan konsumenten välja antingen att få priset sänkt eller att frånträda avtalet genom att returnera produkten och få full återbetalning. En konsument har också rätt att returnera produkten mot full återbetalning om han eller hon avvisar varan inom 30 dagar eller om produkten inte överensstämmer med avtalet efter en reparation eller ett utbyte.

Allmänna villkor
För att kunna göra anspråk på denna garanti måste du, när du upptäcker ett fel på produkten, omedelbart upphöra att använda produkten och antingen:

• Kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakta oss” och ange det aktuella problemet med produkten, eller

• Kontakta återförsäljaren (om det inte var Spacetalk) från vilken du köpte produkten och identifiera det aktuella problemet med produkten.

Produkter måste returneras i enlighet med vår returpolicy.

Returporto och/eller kurirkostnader är ditt ansvar i första hand. Du har rätt att få tillbaka rimliga porto- eller transportkostnader från oss om det bekräftas att produkten har ett garantiproblem, om du tillhandahåller rimliga bevis för dessa kostnader. Du tar på dig risken för förlust eller skada på varor som postats eller skickats till Spacetalk och/eller returnerats av oss till dig. Om det visar sig att produkten inte har något problem kan du bli tvungen att betala våra kostnader för att inspektera produkten. Vi ger dig en uppskattning av denna kostnad innan du returnerar produkten. Data kan gå förlorade under reparationsprocessen. Det är kundens ansvar att se till att alla personuppgifter raderas innan produkten returneras till Spacetalk.


Varor som lämnas in för reparation kan ersättas med renoverade varor av samma typ i stället för att repareras. Renoverade delar kan användas för att reparera varor.


Användarvillkor
Man får aldrig förlita sig enbart på Spacetalk-klockor eller Spacetalk-appen för att garantera säkerheten, vistelseorten eller lokaliseringen för den som bär enheten.
Spacetalk ger inga garantier eller utfästelser för lokaliseringsuppgifternas och meddelandenas exakthet eller tillförlitlighet. Platsens noggrannhet varierar från plats till plats och man får aldrig förlita sig enbart på den för att identifiera lokaliseringen för bäraren.


Spacetalk smartklockor och Spacetalk-appen kan vara användbara för att identifiera var bäraren kan befinna sig, eller var han eller hon befann sig. Ett villkor för användning av Spacetalk och Spacetalk-appen är dock att du accepterar att de kartpositioner och meddelanden som presenteras kan vara betydligt felaktiga. Du får aldrig enbart förlita dig på den information som våra system ger för att bilda dig en uppfattning om bärarens säkerhet.

EU- och EES-försäkran om överensstämmelse
Spacetalkwatch UK LTD förklarar härmed att din Spacetalk-enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet om radioutrustning 2014/53/EU. En kopia av EU försäkran om överensstämmelse finns i nedladdningsavdelningen på vår webbplats: www.spacetalkwatch.co.uk/support


UKCA försäkran om överensstämmelse
Spacetalkwatch UK LTD förklarar härmed att din Spacetalk-enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Radio Equipment Regulations 2017.
En kopia av den brittiska försäkran om överensstämmelse finns i nedladdningssektionen på vår supportwebbplats: www.spacetalkwatch.co.uk/support


Information om bortskaffande i Storbritannien och EU
Symbolen nedan betyder att enligt lokala lagar och förordningar ska din produkt och/eller dess batteri kasseras separat från hushållsavfallet. När den här produkten är uttjänt ska du lämna den till en insamlingsplats som utsetts av de lokala myndigheterna. Separat insamling och återvinning av din produkt vid tidpunkten för avfallshanteringen bidrar till att bevara naturresurserna och se till att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön.

Australian Regulatory Information

EMC-ÖVERENSSTÄMMELSE
Anordningen uppfyller kraven i meddelandet om märkning av radiokommunikation (elektromagnetisk kompatibilitet) från 2008 i dess ändrade lydelse


ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAVEN PÅ RADIOKOMMUNIKATION
Anordningen uppfyller kraven i meddelandet om märkning av radiokommunika- tionsenheter (märkning av överensstämmelse) från 2003 + A1:2007


EXPONERING FÖR ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING
Apparaten uppfyller kraven i meddelandet om radiokommunikation (märkning av överensstämmelse - elektromagnetisk strålning) från 2014


ELSÄKERHET
Se Överensstämmelse med radiokommunikation ovan

Health & Safety Information
DENNA MODELL UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.


Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den är utformad så att den inte överskrider de gränsvärden för exponering för radiovågor som rekommende- ras i internationella riktlinjer. Riktlinjerna har utarbetats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och innehåller säkerhetsmarginaler som är utformade för att garantera skyddet av alla personer, oavsett ålder och hälsa.


I riktlinjerna används en måttenhet som kallas specifik absorptionshastighet, eller SAR. SAR-gränsen för mobila enheter som placeras framför ansiktet är 2 W/kg och för enheter som bärs på handleden är 4 W/kg.

Det högsta SAR-värdet för denna enhet när den testades framför ansiktet var 0,85 W/kg* och 0,60 W/kg* när den bars på handleden. Eftersom SAR mäts vid enhetens högsta sändningseffekt är det faktiska SAR-värdet för denna enhet under drift vanligtvis lägre än vad som anges ovan. Detta beror på automatiska ändringar av enhetens effektnivå för att se till att den endast använder den lägsta nivå som krävs för att nå nätverket.


SAR-testning har utförts med enheten inställd på den högsta sändningseffekten och placerad i positioner för att simulera användning nära kroppen med ett avstånd på 10 mm, och lemmar med ett avstånd på 0 mm.


Världshälsoorganisationen har konstaterat att den nuvarande vetenskapliga informationen inte tyder på att det behövs några särskilda försiktighetsåtgärder för användning av mobila enheter. Ytterligare information finns på Världshälsoor- ganisationens webbplats (http://www.who.int/emf).


*Testerna utförs i enlighet med internationella riktlinjer för test. Försiktighet måste iakttas i närheten av personlig medicinsk utrustning, t.ex. pacemakers och hörapparater.

FLYGPLAN
Stäng av din trådlösa enhet när du blir uppmanad att göra det av flygplats- eller flygbolagspersonal.

SJUKHUS
Mobiltelefoner ska stängas av när du uppmanas att göra det på sjukhus, kliniker eller vårdinrättningar. Dessa uppmaningar görs för att förhindra eventuell störning av känslig medicinsk utrustning.

BENSINMACKAR
Följ alla skyltar om användning av trådlösa enheter eller annan radioutrustning på platser med brandfarliga material och kemikalier. Stäng av din trådlösa enhet när du blir tillsagd att göra det av behörig personal.

INTERFERENS
Du måste vara försiktig när du använder telefonen i närheten av medicinsk utrustning, t.ex. pacemakers och hörapparater.

För Pacemakers:
Pacemakertillverkare rekommenderar att ett avstånd på minst 15 cm upprätthålls mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika potentiell interferens med pacemakern. För att uppnå detta ska du använda telefonen på motsatt öra till din pacemaker och inte bära den i bröstfickan.

För hörapparater:
Vissa digitala trådlösa telefoner kan störa vissa hörapparater. I händelse av sådana störningar kan du kontakta din hörapparattillverkare för att diskutera alternativ.

För andra medicintekniska produkter:
Rådgör med din läkare och tillverkaren av enheten för att avgöra om telefonens användning kan störa funktionen av din medicinska enhet.


Om du behöver mer hjälp kan du skanna vår QR-kod för att besöka vår webbplats eller kontakta supporten.

  • EN To read the Quick Start Guide and Warranty Card in your language, please visit www.spacetalkwatch.com/support
  • DA Besøg venligst www.spacetalkwatch.com/support for at læse Hurtigstartguiden og Garantikortet på dit sprog
  • ES Para leer la Guía de inicio rápido y la Tarjeta de garantía en tu idioma, visita www.spacetalkwatch.com/support
  • FI Jos haluat lukea pika-aloitusoppaan ja takuukortin omalla kielelläsi, osoitteessa www.spacetalkwatch.com/support
  • FR Pour lire le Guide de démarrage rapide et la Carte de garantie dans votre langue, veuillez consulter www.spacetalkwatch.com/support
  • NO For å lese Hurtigstartsguiden og Garantikortet på ditt språk, vennligst besøk www.spacetalkwatch.com/support
  • SV Besök gärna www.spacetalkwatch.com/support för att läsa snabbstartguiden och garantikortet på ditt språk


© 2022 Spacetalk Pty Ltd ST2-4G-1_WC_1.6